กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์)

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน 5 ฐาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ดังนี้
ฐานที่ 1 ฐานนักวิทยาศาสตร์โลก
ฐานที่ 2 ฐานคัดแยกขยะ
ฐานที่ 3 ฐานอาหาร 5 หมู่
ฐานที่ 4 ฐานแรงลอยตัว
ฐานที่ 5 ฐานเทคโนโลยีอวกาศ

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์